Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Jessica van der Straaten, gevestigd aan De Ôfset 19, 8941 DN te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VoldoendeGoed.nl

De Ôfset 19
8941 DN Leeuwarden
Tel.: 0630531230

E-mail: info@voldoendegoed.nl
Reserve E-mail: 
voldoendegoed@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jessica van der Straaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Geboortedatum/leeftijd

- Klas/school

- Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, facebook en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voldoendegoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jessica van der Straaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van een verslag van de begeleiding
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Jessica van der Straaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jessica van der Straaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jessica van der Straaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jessica van der Straaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers

-Personalia 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers

-Adres 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers

-Verslaglegging 1 jaar na stopzetting i.v.m. eventuele terugkerende behoefte aan ondersteuning.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jessica van der Straaten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jessica van der Straaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, het winkelmandje wat later aan de website wordt toegevoegd bijvoorbeeld, en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Foto’s en social media

Bijna iedereen gebruikt ze, wij dus ook: social media buttons om snel en makkelijk informatie van onze website met anderen te delen. De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via onze site cookies plaatsen op uw PC, want zo werken cookies. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.


Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook en Twitter. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Om de verslaglegging visueel te ondersteunen maken wij gebruik van foto’s. Tijdens de intake wordt een verklaring opgesteld waarbij aangegeven kan worden voor welke doeleinden de foto’s gebruikt mogen worden en wie de foto’s mogen ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jessica van der Straaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voldoendegoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Jessica van der Straaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jessica van der Straaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons. Jessica van der Straaten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De website is beveiligd middels een wachtwoord en een firewall om ongeoorloofd inloggen tegen te gaan.